Droogteschade

Wat is droogteschade?

Droogteschade is schade die kan ontstaan doordat Vitens grondwater onttrekt voor de productie van drinkwater. Afhankelijk van de bodemopbouw kan een grondwateronttrekking een verlaging van de grondwaterstand veroorzaken. Dit kan leiden tot een lagere opbrengst van land- en tuinbouwgewassen. Een grondgebruiker kan dan aanspraak maken op een zogenaamde droogteschaderegeling.

Niet het hele gebied van Vitens heeft hiermee te maken, het gaat om ongeveer 36 waterwingebieden in voornamelijk Friesland, Overijssel en Gelderland.

Wie heeft er recht op vergoeding van droogteschade?

Als u agrarisch grondgebruiker bent binnen een van onze waterwingebieden en u bent van mening dat u in aanmerking komt voor een droogteschadevergoeding, dan maakt u dit kenbaar bij Vitens. Vitens vergoedt aan diegene die de grond in gebruik had voor land- en tuinbouwgewassen; dus níet aan de grondeigenaar. U moet zelf een verzoek voor schadevergoeding indienen.

Hoe wordt de hoogte van de regeling bepaald?

Voor de waterwinningen waar sprake is van droogteschade, zijn schaderegelingen opgesteld. De meeste schaderegelingen zijn opgesteld door de onafhankelijke Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG). Vitens berekent jaarlijks de schadevergoeding op basis van de vastgestelde schaderegelingen

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door:

 • De hoeveelheid onttrokken grondwater voor drinkwater.
 • De grondsoort en natuurlijke grondwaterstand.
 • De verlaging van de grondwaterstand door de waterwinning.
 • Het type gewas.
 • De weersomstandigheden (alleen bij de weersafhankelijke schaderegelingen).
 • Het oppervlakte van het perceel.
 • Het normbedrag dat jaarlijks door het ACSG wordt vastgesteld. Voor grasland en maïs is dit gebaseerd op de marktprijzen van vervangend veevoer. Voor akkerbouw is het gebaseerd op de wereldmarktprijzen.

Herzieningen van schaderegelingen worden op verzoek van agrarische grondgebruikers of van Vitens aangevraagd bij de Provincie. Bijvoorbeeld bij uitbreiding of verplaatsing van een waterwinning of bij nieuwe inzichten in de invloed van de waterwinning. Als de regeling eenmaal is vastgelegd, ligt de uitvoering ervan bij Vitens..

Ik ben van mening dat ik aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Wat kan ik het beste doen?

Wanneer u (nog) geen vergoeding voor droogteschade ontvangt en van mening bent dat u daarvoor in aanmerking komt, vragen wij u contact met ons op te nemen. Komt u in aanmerking voor vergoeding van droogteschade, geef dan het volgende aan ons door:

 1. Uw naam, adresgegevens en uw IBAN-nummer.
 2. Een overzicht van de percelen die door u gebruikt zijn voor agrarische doeleinden (kadastrale nummers met type gebruik, betreffende jaren en kaartje).

Mijn gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

Een wijziging van uw adres, tenaamstelling van uw bedrijf, IBAN-nummer, overlijden, enz., stuurt u per mail of post. Vermeld daarbij altijd:

 • Uw kenmerk. Het kenmerk bestaat uit 3 hoofdletters+4 cijfers (MAN0678). Het kenmerk staat op onze correspondentie.
 • Per welke datum is deze wijziging ingegaan?

Contactgegevens voor droogteschade

Heeft u vragen of zijn er wijzigingen in uw gegevens (NAW, bankrekeningnummer, perceelgebruik), neem dan contact met ons op. Wanneer u bekend bij ons bent, vragen wij om altijd uw kenmerk te vermelden. Deze bestaat uit 3 hoofdletters en 4 cijfers. Deze staat op het mutatieformulier en de overeenkomst aangegeven (bijvoorbeeld VIT1234).

Wij zijn te bereiken via:

E-mail: droogteschade@vitens.nl

Per post:
Vitens N.V.
Assetmanagement-Droogteschade
Antwoordnummer 2456
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

Wilt u meer weten? Kijk dan bij de veel gestelde vragen.

Droogteschade
Wanneer en hoe word ik geïnformeerd over de vergoeding van droogteschade?

Wanneer u vorig jaar van ons een voorstel schadevergoeding heeft ontvangen, wordt u dit jaar automatisch weer aangeschreven door Vitens. Over het algemeen ontvangt u ieder jaar rond dezelfde periode het voorstel droogteschade.

Waarom maakt Vitens gebruik van RVO-gegevens (Rijksdienst voor ondernemend Nederland)?

Vitens gaat in de toekomst steeds meer gebruik maken van RVO-gegevens over uw grondgebruik. Dit heeft als voordeel dat u niet eerst gegevens over uw grondgebruik aan ons hoeft te versturen, voordat u van ons een voorstel van schadevergoeding ontvangt. Bovendien ontvangt u van ons een kaart met uw grondgebruik bij het voorstel.

Wat doet Vitens met mijn gegevens afkomstig van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)?
Vitens ontvangt jaarlijks de gegevens over grondgebruik van de RVO. Het gaat daarbij uitsluitend om gegevens over grondgebruik. Vitens gebruikt deze gegevens voor het opstellen van een overeenkomst.
Het voorstel voor schadevergoeding is niet juist. Wat moet ik doen?

Bij onjuiste gegevens over uw grondgebruik, verzoeken wij u om uw wijzigingen aan ons door te geven. Wij gaan na of de wijziging leidt tot een aanpassing van het voorstel voor schadevergoeding en sturen zo nodig een correctie.

Ik ben het niet eens met het voorstel voor schadevergoeding. Hoe gaat het verder?
Wanneer u het inhoudelijk niet eens bent met het voorstel voor schadevergoeding, verzoeken wij u ons daarover te informeren.
Mijn banknummer is niet juist vermeld op het voorstel. Wat moet ik doen?

Wanneer het bankrekeningnummer niet juist vermeld staat, kunt u dit corrigeren en het voorstel ondertekend retour zenden. Vitens past de gegevens voor u aan.

Wat gebeurt er, wanneer ik niet reageer?

Wanneer u in het betreffende jaar niet reageert op het voorstel voor droogteschadevergoeding, dan keert Vitens het eventuele tegoed niet uit. U kunt de droogteschadevergoeding later opvragen, met in achtneming van de verjaringstermijn (5 jaar).

Ik heb in voorgaande jaren geen vergoeding van droogteschade ontvangen. Kan ik dit alsnog aanvragen?

Wij vragen u om uw verzoek per e-mail of post aan ons te zenden met daarbij de percelen die u in gebruik (gehad) heeft. Wij gaan na of voor deze percelen droogteschade is vastgelegd en of de vergoeding door iemand anders is geclaimd. Wanneer er nog geen vergoeding is uitbetaald op de betreffende percelen, stuurt Vitens u een voorstel voor schadevergoeding inclusief wettelijke rente tot maximaal 5 jaar terug (onder voorwaarde dat de percelen de afgelopen 5 jaar in gebruik waren). Dit is de wettelijke verjaringstermijn.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.