Terug naar overzicht

Grondwaterkwaliteit onder druk

KWR rapport 'De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland'

Vandaag is het KWR rapport ‘De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland’ aangeboden aan de minister. Het rapport geeft een beeld van de toestand van de bronnen waar we drinkwater van maken. Conclusie van het rapport is dat ondanks alle inspanningen, er in de bronnen nog te hoge concentraties worden aangetroffen van stoffen die niet in het grondwater thuis horen en de toestand van de bronnen nog onvoldoende verbeterd. Dit leidt tot een gestage, langdurige en onomkeerbare verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Actief samenwerken aan gebiedsdossiers

De trend zoals in het KWR-rapport wordt geschetst, herkent Vitens in haar voorzieningengebied. Stoffen die we aantreffen zijn opkomende stoffen (bijvoorbeeld microplastics), medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en nitraat. De hoogte van de concentraties verschilt per bron en zijn afhankelijk van regionale invloeden. Het is voor Vitens belangrijk dat de Europese KWR-doelen over waterkwaliteit in 2027 gehaald gaan worden. Om deze doelen te behalen werkt Vitens actief samen met haar stakeholders. Vitens werkt samen met provincies, gemeenten, waterschappen en LTO aan gebiedsdossiers. In gebiedsdossiers zijn inventarisaties gemaakt van de maatregelen die nodig zijn om de drinkwatervoorziening verder te beschermen voor de toekomst.

Samenwerking met agrariërs

Vitens werkt onder andere actief samen met agrariërs in lokale initiatieven zoals Boeren voor Drinkwater, Vruchtbare Kringloop en de Bestuursovereenkomst Nitraat om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te minimaliseren. De hoge concentraties nitraat die op dit moment worden gemeten zijn veelal veroorzaakt door historische uitspoeling van mest. De vervuiling kan namelijk soms wel 30 jaar onderweg zijn, voordat Vitens het in haar bronnen aantreft. Daar waar agrariërs meedoen met projecten als Boeren voor Drinkwater ziet Vitens mooie resultaten, zowel in verbetering van de grondwaterkwaliteit, als in de hogere opbrengsten voor agrariërs. Het rapport bevestigt de noodzaak deze regionale initiatieven te versnellen, op te schalen naar meer deelnemers en daarmee de benodigde impact te vergroten.

Drinkwater beschermen voor de toekomst

Het is van belang dat we de drinkwatervoorziening beschermen voor de toekomst. Consumenten kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek en in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen, biologisch afbreekbare middelen te gebruiken, of bijvoorbeeld de schoffel of voegenborstel te gebruiken. Verder is het belangrijk dat we de bronnen beschermen tegen ondergrondse activiteiten zoals bijvoorbeeld geothermie. Drinkwater en geothermie kunnen prima naast elkaar, maar helaas niet in hetzelfde gebied plaatsvinden. Bij geothermie worden bodemlagen die de bronnen beschermen doorboord waardoor stoffen van boven de bronnen kunnen bereiken. Vitens wil uiteraard ook graag bijdragen aan de energietransitie, en ziet in de omgeving van haar bronnen daar in eerste instantie mogelijkheden middels zonnepanelen of windmolens.

Waterwingebied

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.