Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Eindrapportage Beleidstafel Droogte: goede maatregelen voor grote opgaven

Op 18 december 2019 stuurde Minister van Nieuwenhuizen (IenW) de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een reeks aanbevelingen voor het borgen van voldoende drinkwater tijdens extreem droge perioden. Vitens is het eens met deze aanbevelingen. Ook herkennen wij de noodzaak om de gegeven adviezen op korte termijn op te volgen.

In de afgelopen vijf jaar is de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied van Vitens flink gestegen met negen procent. Ook moeten we rekening houden met een stijging van de watervraag van 30% tot 2040 (Global Economy scenario van RiVM). We staan dus voor een grote uitdaging om ook in de toekomst 24/7 schoon en betrouwbaar water van topkwaliteit te leveren. De stijging in de watervraag komt voor een deel door klimaatveranderingen. Weersomstandigheden zoals extreem warme en droge zomers komen steeds vaker voor. Belangrijk voor Vitens is vooral de aanzet richting een klimaatrobuust watersysteem en een klimaatbestendig drinkwaterbeleid.

Klimaatrobuust watersysteem

Het eindrapport van de Beleidstafel Droogte geeft aan dat we moeten werken naar een klimaatrobuust watersysteem. Vitens is blij dat deze urgentie en noodzaak wordt erkend. Water is een eerste levensbehoefte en moet altijd en overal beschikbaar zijn. Ook wanneer het lang droog en warm is. Alleen het besparen en bewaren van water is niet genoeg om de stijgende vraag naar drinkwater op den duur op te vangen. Om ook op lange termijn duurzaam water te winnen, met respect voor de balans in het watersysteem, pleit Vitens daarnaast voor de volgende maatregelen:

  1. Het leveren van drinkwater tussen provincies. Grondwater stroomt daar waar het gaan kan. Het watersysteem houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen, zoals die van provincies. Daarom moet water gewonnen geworden waar het optimaal beschikbaar is, zodat de impact op de omgeving zo minimaal mogelijk is.
  2. Regie over het grondwaterbeheer met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor alle partijen. Zo’n regie helpt om een gezamenlijke visie en aanpak van een klimaatbestendig watersysteem te bereiken.
  3. Het invoeren van meer flexibele vergunningen in warme periodes en een snellere werkwijze voor het aanvragen van vergunningen.
  4. Het aanwijzen van meer Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). Een ASV is een gebied dat gereserveerd en beschermd wordt voor de winning van grondwater in de toekomst. ASV’s kunnen helpen om aan de groeiende behoefte van drinkwater te voldoen. Ook met oog op het extreme STOOM deltascenario en de combinatie van economische groei en de impact van klimaatverandering.

Klimaatbestendig drinkwaterbeleid

Een goed punt in het advies van de Beleidstafel Droogte is het streven naar een klimaatbestendig waterbeleid. Onze oproep voor waterbesparing wordt door de minister nogmaals versterkt. We moeten zuinig en bewust omgaan met drinkwater. En ongebreideld gebruik van drinkwater moet worden ontmoedigd. Daarbij denkt Vitens ook aan instrumenten die verder gaan, zoals prijsdifferentiatie: hoe meer water iemand gebruikt, des te hoger het tarief.

Een stap in de goede richting

De voorgestelde maatregelen in de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte zijn een stap in de goede richting. Er ligt een grote uitvoeringsopgave in de regio’s voor overheden, maatschappelijke organisatie en gebruikers. Vitens zet zich samen met haar stakeholders in om ook in de toekomst klanten duurzaam drinkwater te garanderen.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.