Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Gebruik en inrichting bovengrond

Bij het beschermen van grondwater speelt de bovengrond een belangrijke rol. Vervuilingen aan het oppervlak hebben impact op de kwaliteit van het grondwater. Daarom pleit Vitens ervoor om het gebruik van de bovengrond in drinkwatergebieden zo natuurlijk mogelijk te laten zijn. Grondwater als bron voor drinkwater staat onder druk door bijvoorbeeld mest en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw, bodemverontreinigingen, (dier)geneesmiddelenresten en industriële stoffen. Vitens streeft in waterwingebieden en de grondwaterbeschermingsgebieden zo veel mogelijk naar bronvriendelijk functies. Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties moet leiden tot een balans tussen de gewenste ontwikkeling van een locatie en bescherming van de grondwatervoorraad die voor de drinkwatervoorziening is bedoeld. Om deze balans tussen beschermen en benutten te behouden denkt Vitens graag mee over een duurzame inrichting en het minimaliseren van risico’s.

Risico’s minimaliseren bij bestaande functies

Wanneer bepaalde functies al aanwezig zijn in het grondwaterbeschermingsgebied, is het wenselijk maatregelen te treffen om risico’s op de verontreiniging van grondwater te minimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van rioolwateroverstorten. Zo kan worden gezorgd dat functies op een meer duurzame manier met grondwaterbescherming samengaan.

Bescherming drinkwater in omgevingsplan

De provincie blijft bevoegd gezag als het gaat om drinkwater en definieert, net als nu, de grondwaterbeschermingsgebieden, de boringsvrije zones, de intrekgebieden en de waterwingebieden. Om de bedreiging van bovengrondse activiteiten op de drinkwaterproductie te minimaliseren, ziet Vitens graag dat gemeenten in het Omgevingsplan de ruimtelijke bescherming van het drinkwater overneemt. Vitens heeft voorbeeldregels ontwikkeld die in het Omgevingsplan kunnen worden gebruikt om deze ruimtelijke bescherming te concretiseren.

Gebiedsdossiers

Voor elk waterwingebied is door de provincie, in samenwerking met Vitens, waterschappen, Rijkswaterstaat en de gemeenten een gebiedsdossier opgesteld. In deze gebiedsdossiers zijn de risico's in kaart gebracht voor een duurzame en veilige drinkwaterproductie in een bepaald (waterwin)gebied. Daarbij bevatten ze ook informatie over de kwaliteit van het (grond)water, over bronnen van verontreinigingen en over de kwetsbaarheid van het watersysteem. Deze gebiedsdossier spelen een belangrijke rol bij het nemen van maatregelen voor het winnen van grondwater voor een schone, veilige en betaalbare drinkwaterproductie, voor nu en in de toekomst.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Onder de Omgevingswet is het voor gemeenten niet meer verplicht om een GRP op te stellen. Hierin wordt het beheer en onderhoud, de lange termijnvisie over investeringen in het verbeteren van riolering en de gevolgen voor het milieu door de aanwezige en geplande voorzieningen beschreven. Het GRP wordt een onverplicht rioleringsprogramma. Met een rioleringsprogramma wordt het risico op grondwatervervuiling door afvalwater (middels lekkende riolering of rioolwateroverstorten) geminimaliseerd.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.