Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Bewustwording en drinkwaterverbruik

De economie trekt aan, er worden meer huizen gebouwd en bedrijven produceren meer. De drinkwatervraag stijgt hierdoor sterk. Voor Vitens betekent dit dat we onze drinkwaterproductie de komende jaren gaan verhogen. Maar dat kunnen en willen we niet eindeloos doen. Daarom werkt Vitens graag met gemeenten en andere partners samen aan bewustwording en drinkwaterbesparing.

Bewustwording

Gemeenten staan dicht bij de burger en kunnen een belangrijke rol spelen in het bewustzijn over het spaarzaam omgaan met drinkwater. Een onbewuste burger verbruikt in de regel meer water en een hoger waterverbruik leidt tot een groter ruimtebeslag van waterwinningen. Daarbij wordt ook in het kader van klimaatverandering nagedacht over het gebruik van onze grondstoffen, zoals bijvoorbeeld het grondwater.

Bewustwording gaat verder dan alleen besparing. Zo is het belangrijk dat mensen die in drinkwaterbeschermingsgebieden zich beseffen dat het gebruik van chemische onkruidbestrijding, lekken van olie of het wassen van de auto impact heeft op de kwaliteit van zijn of haar eigen drinkwater.

Burgers die goed geïnformeerd en bewust zijn van hun omgeving dragen bij een veiliger en goedkopere drinkwatervoorziening met een minder grote ruimtelijke impact. Vitens denkt graag met over het brengen van de boodschap.

Waterbesparing in omgevingsplan

Zelf voert Vitens onder andere campagne, passen we waterbesparende maatregelen toe in onze eigen kantoren en werken we aan spoelwaterhergebruik. Maar ook gemeenten kunnen helpen door tijdens (extreem) droge perioden te sturen op het waterverbruik. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid van een sproeiverbod op te nemen in omgevingsplannen. Daarnaast kan de gemeente sturen in waterverbruik bij bouwplannen. Met stedelijke uitbreiding vergroot ook de watervraag, maar waterbesparende maatregelen kunnen deze vraagstijging afvlakken.

Kansen voor verduurzaming

Ook hier geldt dat er veel aangrijpingspunten zijn voor gemeenten om door middel van een groen/blauwe (klimaatadaptieve) inrichting van het stedelijk gebied een bijdrage te leveren aan waterbesparing en de bescherming en beschikbaarheid van voldoende en schoon water.

Steden waar droogte en hittestress wordt voorkomen hebben minder energie en drinkwater nodig. En door berging van water in tijden van hevige neerslag kan gezorgd worden dat er voldoende water beschikbaar is en minder schade wordt veroorzaakt aan gebouwen en infrastructuur tijdens droogte. Door minder verharding aan te leggen en bestaande verharding te vergroenen kan er weer meer regenwater infiltreren naar het grondwater. Zie deze link voor meer informatie of bekijk de video.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.