Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

De omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten over de fysieke leefomgeving tot één integrale wet. De Drinkwaterwet blijft als afzonderlijke wet bestaan en de drinkwaterzorgplicht blijf onder Omgevingswet (art. 2.1) bestaan. Met de invoering van de Omgevingswet komt er meer bestuurlijke afwegingsruimte voor de gemeente. Daarnaast wordt zo veel mogelijk regelgeving gedecentraliseerd. De gemeenten krijgen met de nieuwe Omgevingswet een grotere verantwoordelijkheid voor betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

Overheden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen:

  • Provincies en deels ook de waterschappen (ondiep) voor het grondwater.
  • Rijkswaterstaat en de waterschappen voor het oppervlaktewater.
  • Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de (ruimtelijke) bescherming van de drinkwatervoorziening en schone bodem.

Daarbij hebben alle overheden een drinkwaterzorgplicht. Dat betekent dat overheden zorg moeten dragen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Overheden moeten drinkwater dus altijd meenemen dus bij het afwegen van belangen. Vitens werkt daarom nauw samen met het Rijk, de provincie, de waterschappen en de gemeenten.

De openbare drinkwatervoorziening is een publieke nutsfunctie die nauw samenhangt met de volksgezondheid. Om in de toekomst eersteklas drinkwater te garanderen, is bescherming van infrastructuur, bronnen en grond- en oppervlaktewater essentieel. Dit heeft gevolgen voor de (ruimtelijke) inrichting van de leefomgeving. Bij de ontwikkeling van gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen is Vitens graag actief betrokken. Vitens wil zo, samen met gemeenten, de drinkwaterbelangen borgen. Daarnaast zal binnen deze samenwerking een goede balans gevonden worden tussen het beschermen van grondwater en het benutten van de omgeving.

Kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen, onderscheidt Vitens vijf belangrijke dilemma’s/ thema’s in het vormgeven van omgevingsvisies en –plannen:

Energietransitie

De ondergrond wordt steeds vaker gebruikt als duurzame energiebron, aardwarmte (geothermie) en bodemwarmte (bijvoorbeeld warmte-koudeopslag). De verschillende aard- en bodemwarmte systemen brengen risico’s met zich mee als het gaat om de kwaliteit van het grondwater. In deze grondwaterbeschermingszones gelden beperkingen onder andere ten aanzien van mijnbouw, warmte- en koudeopslag in de bodem en ontwikkeling van geothermie. In de planvorming zal met deze kansen en beperkingen rekening gehouden moeten worden. Vitens denkt hierover graag mee.

Lees meer

Gebruik en inrichting bovengrond

Activiteiten bovengronds hebben impact op het grondwater. Vitens gaat graag met gemeenten in gesprek over de ruimtelijke bescherming ten behoeve van grondwater en de balans tussen beschermen en benutten.

Lees meer

Bevoegd gezag bodem

Alle gemeenten worden straks bevoegd gezag bodem. Het is daarom belangrijk concreet te maken hoe wordt omgegaan met bodemverontreinigingen en saneringen, ook in de beschermingszones voor grondwater.

Lees meer

Bewustwording en drinkwaterverbruik

De vraag naar drinkwater stijgt ieder jaar . Samen met gemeenten wil Vitens klanten bewust maken van hun waterverbruik en hen helpen te besparen. Ook wonen er mensen in grondwaterbeschermingsgebieden. Hun acties hebben invloed op de grondwaterkwaliteit en samen met gemeenten wil Vitens de inwoners daar graag bewust van maken.

Lees meer

Ruimtelijk beschermen van strategische waterleidingen

Vitens heeft 50.000 kilometer waterleiding. Door de belangrijkste leidingen ruimtelijke te beschermen kunnen onnodige lekkages, hoge reparatiekosten en overlast voor klanten voorkomen worden.

Lees meer

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.